FAQ

1. Hoe werkt het?

In welke gevallen kan ik een beroep doen op een incassobureau?

Om uw vordering aan een incassobureau zoals het onze te kunnen toevertrouwen, moet deze zeker, liquide en opeisbaar zijn, ze moet met andere woorden overeenstemmen met de verkoop van een product of de levering van een dienst, waarvan het bedrag vastgesteld is en de vervaldatum verstreken is.

 

Slagen jullie altijd in jullie doel en na hoeveel tijd?

Sommige zaken worden opgelost binnen de 8 dagen en andere binnen de twee of drie maanden, soms vraagt de procedure veel meer tijd en soms wordt zelfs nooit resultaat geboekt. Alles is afhankelijk van de solvabiliteit van de schuldenaar, de bewijsstukken waarover u beschikt en de stappen die gezet moeten worden.

 

Kan ik een beroep op jullie doen voor één dossier?

Ja, er is geen minimumhoeveelheid dossiers of een minimumbedrag voor het indienen van een aanvraag.

 

Wat is de verjaringstermijn van een vordering?

De verjaringstermijn van een vordering is afhankelijk van de aard van de uitstaande bedragen en de schuldenaar. Deze laatste moet de verjaringstermijn echter opwerpen. U kunt dus zelfs uitstaande bedragen van enkele jaren geleden indienen.

 

Bestaat het risico dat ik de vervolgde klanten verlies?

We stellen alles in het werk om uw relatie met de klant te onderhouden en we geven de voorkeur aan een minnelijke schikking, omdat we weten dat een klant die u geld verschuldigd is niet bij u zal terugkomen voordat hij zijn schuld afgelost heeft.

 

Wat is het minimumbedrag voor een vordering?

Wij aanvaarden alle dossiers vanaf € 15, op basis van dezelfde voorwaarden.

 

2. Een dossier toevertrouwen

Hoe kan ik jullie een dossier sturen?

Het volstaat om een documentatieaanvraag in te dienen om een overzicht van de uitstaande bedragen en de toegangsgegevens te krijgen.

Al klant?

Meld u aan bij uw klantenruimte om nieuwe dossiers in te dienen.

J'ai plusieurs dizaines / centaines / milliers de dossiers à vous envoyer comment faire ?

Dans ce cas le mieux est de nous transmettre la liste de vos impayés dans un fichier (Excel, CSV etc…). Nous l’intégrerons ainsi directement dans notre sytème et pourrons intervenir immédiatement.

Nous savons que les logiciels métiers n’offrent pas toujours des possibilités d’export très personnalisées, montrez nous sous quelle forme vous pouvez extraire les listes, et nous nous adapterons à ce qui est le plus simple et le plus facile pour vous. Nous trouvons toujours une possibilité d’échange des données.

 

Je voudrais automatiser la transmission de nos dossiers, proposez-vous des API ?

Oui tout à fait. Nous restons toujours en veille pour vous proposer ce qu’il y a de mieux, A ce titre notre jeu d’API de recouvrement, vous permet de transmettre des dossiers de “machine à machine”.

Bien entendu un petit développement informatique est nécessaire de votre coté pour utiliser ces API, et nous avons un documentation disponible. Nous respectons le standard “CRUD” donc vous n’aurez pas de surprises.

Pour avoir plus d’informations sur nos API, contactez-nous par email

Welke bewijsstukken hebben jullie nodig?

Om de procedure in gang te zetten volstaat een eenvoudige lijst met de schuldenaars. Daarna vragen we u, indien we dit nodig achten of op verzoek van uw schuldenaar, de kopieën van de bewijsstukken (contract, bestelbon, briefwisseling…).

 

Combien dois-je faire de relances avant de vous envoyer mes impayés ?

Il n’y a aucune obligation légale ou contractuelle sur les actions que vous devez mener avant de nous transmettre vos impayés.

Certains de nos clients ne font aucune relance, d’autres une seule relance par email, d’autres enfin  plusieurs par courrier, email et téléphone ou LRAR, tout est possible.

Tout dépend de votre organisation, du montant vos impayés et des ressources internes que vous voulez y consacrer.

Je n’ai pas l’adresse postale de mon débiteur, que faire ?

L’adresse Postale est un élément, certes important, pour contacter votre débiteur, mais ce n’est pas le seul: Téléphones fixe et surtout mobile et email sont des gages d’actions rapides et efficaces.

Pour nos clients dans le e-commerce nous pouvons même intervenir avec uniquement l’adresse email.

Nous sommes une Fintech et proposons des services CRM / Facturation / Comptabilité comment intégrer le recouvrement à notre offre ?

Le recouvrement vient tout naturellement en bout de chaine comptable et les entreprises, notamment les PME sont très attirées par une offre “sans couture” jusqu’au recouvrement.

Notre jeu d’API vous permet d’intégrer le recouvrement des impayés à votre offre.

Contactez-nous directement à ce sujet.

Kunnen bijkomende kosten van de schuldenaar geëist worden?

U kunt nalatigheidsinteresten toevoegen indien hiervan melding gemaakt wordt in de algemene verkoopvoorwaarden die uw schuldenaar aanvaard heeft. De nalatigheidsinteresten zijn gelijk aan het herfinancieringspercentage van de KBO vermeerderd met 10 punten.

 

Kan ik een uitstaand bedrag toevertrouwen na een vonnis of interventie van een deurwaarder?

Neen, we aanvaarden geen zaken na een vonnis of interventie van een deurwaarder, noch na een interventie van een ander incassobureau.

 

3. Facturatie

Aan wie moet de schuldenaar betalen?

Uw schuldenaar moet ons betalen via onze beveiligde website, of via cheque, machtiging of storting.

 

 

Wanneer krijg ik de fondsen die jullie voor mijn rekening ontvangen hebben?

Nadat een schuldenaar ons betaald heeft, stellen we aan het eind van de maand een rekeningoverzicht op en betalen we u onmiddellijk via cheque of storting alle ingevorderde bedragen, zelfs gedeeltelijke (per reeks van 3), verminderd met onze honoraria.

 

De schuldenaar heeft rechtstreeks aan mij betaald, wat moet ik doen?

Wanneer uw schuldenaar rechtstreeks aan u betaalt, moet u dit onmiddellijk via de klantenruimte of via e-mail aan ons melden zodat we de procedure ten opzichte van uw klant kunnen stopzetten. We sturen u aan het eind van de maand onze factuur die u moet betalen via overschrijving of onze betaalwebsite.

Kunnen jullie deze honoraria aan de schuldenaar factureren?

In tegenstelling tot in bepaalde Europese buurlanden is het volgens de Franse wetgeving verboden om onze honoraria aan natuurlijke personen te factureren (artikel L111-8, code des procédures civiles d’exécution), daarom factureren we onze honoraria aan onze klanten.
Wanneer uw schuldenaars rechtspersonen zijn, kunnen we soms een bijkomende vergoeding eisen voor de invorderingskosten.

Hoe berekenen jullie jullie honoraria?

Wij factureren onze honoraria op de bedragen die ingevorderd zijn naar aanleiding van onze interventie, volgens het tarief dat vermeld staat in onze invorderingsvoorwaarden. U moet onze honoraria niet betalen wanneer we geen betaling verkrijgen.

 

4. Opvolging van de dossiers

Hoe word ik op de hoogte gehouden van jullie acties?

Naast de klantenruimte waarop u de evolutie van uw dossiers kunt volgen, sturen we u na elk van onze acties een bericht via e-mail.

 

Wat gebeurt er wanneer de procedure niet succesvol is?

We bezorgen u een certificaat van oninvorderbaarheid zodat u uw vordering als een verliespost kunt inboeken.

 

Wat gebeurt er wanneer ik niet tevreden ben over jullie dienstverlening?

Wanneer we er niet in slagen de uitstaande bedragen in te vorderen, kunt u een dossier indienen via LR-AR om de stopzetting van de interventie te vragen en de stukken waarover we beschikken terug te krijgen. U bent ons dan niets verschuldigd.

 

Heb ik het recht om een uitstaand bedrag aan een ander incassobureau toe te vertrouwen?

Nee, zolang een zaak aan ons toevertrouwd is, moet u het beheer ervan volledig aan ons overlaten en mag u geen beroep doen op (een) derde(n).

 

Une question ?

Contactez-nous

11 bis avenue Victor Hugo
75784 Paris Cedex 16